คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 1


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมสีรถยนต์ ระดับ 1
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-1-024ZB พ่นสีกลบรอย
ASV-CAR-1-025ZB โป๊วสี
ASV-CAR-1-026ZB ขัดและลอกสี
ASV-CAR-1-027ZB พ่นสีรองพื้นเกาะเหล็ก
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0282-A : วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์
CB-0086-A : วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
CB-0069-A : วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ยินดีต้อนรับ