คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการยานยนต์ สาขารถยนต์ทั่วไป อาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 2 จะสามารถปฏิบัติงาน ซ่อมตัวถังรถยนต์เสียหายปานกลาง โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้
    1. ทักษะการสื่อสาร
    2. การทำงานเป็นทีม
    3. ความสามารถในการแก้ไขปัญหา
    4 การเรียนรู้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 2 จำนวน 3 หน่วย
    2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 2 ต้องได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างซ่อมตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 ก่อน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมบริการยานยนต์ หรือ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้อง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASV-CAR-2-018ZB ตัด เปลี่ยนชิ้นส่วนโครงสร้างและตัวถังรถยนต์
ASV-CAR-2-019ZB ถอด-ประกอบชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ สำหรับงานซ่อมปานกลาง
ASV-CAR-2-020ZB ปรับศูนย์โครงสร้างตัวถังรถยนต์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0086-A : วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์
CB-0069-A : วิทยาลัยการอาชีพไชยา

ยินดีต้อนรับ