คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะทางความคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  หาข้อสรุป และการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎี และเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง สามารถจำแนกเครื่องบันทึกเสียง (Recorder) และแผงผสมเสียง (Mixer) สามารถจัดเตรียมเครื่องบันทึกเสียง (Recorder) และแผงผสมเสียง (Mixer) ซ่อมบำรุงเครื่องบันทึกเสียง (Recorder) และแผงผสมเสียง (Mixer) เบื้องต้น ปฏิบัติงานหน้าที่ Boom Senior รวมถึงควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเสียง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ระดับ 5
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 1st Assistant Boom Operator อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Sound Recordist อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Sound Recordist ไม่น้อยกว่า 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างบันทึกเสียง (Sound Recordist) ระดับ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 5 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่ใช้งาน และบันทึกเสียง (Recorder) และแผงผสมเสียง (Mixer)  ได้แก่ Sound Junior เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-UFNG-138A จำแนกเครื่องบันทึกเสียง (Recorder) และแผงผสมเสียง (Mixer) สำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์
-AFBE-139A เตรียมเครื่องบันทึกเสียง (Recorder) และแผงผสมเสียง (Mixer) สำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์
-NYBZ-140A ซ่อมบำรุงเครื่อง (Recorder) และแผงผสมเสียง (Mixer) สำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์เบื้องต้น
-FUQQ-141A ใช้งานอุปกรณ์เครื่องบันทึกเสียง (Recorder) และแผงผสมเสียง (Mixer) สำหรับงานถ่ายทำภาพยนตร์
-HIVC-142A ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเสียง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ