คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Best Boy Rig) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างริก (Best Boy Rig) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทาง และเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยจะสามารถเตรียมงานแผนกริก (Rig) และจัดการงานแผนกริก (Rig) สามารถเตรียมแบบจำลอง (Model) เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) วางแผนการใช้อุปกรณ์ริก (Rig) และประสานงานภายในแผนกริก และแผนกภายนอก

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างริก (Best Boy Rig) ระดับ 4
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Rig Man  อย่างน้อย 360 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Best Boy Rig อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Best Boy Rig ไม่น้อยกว่า 360 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับการศึกษาภาคบังคับ
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างริก (Best Boy Rig) ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 3 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่เตรียมงานแผนกริก (Rig) และจัดการงานแผนกริก (Rig) รวมทั้งสามารถเตรียมแบบจำลอง (Model) เพื่อการติดตั้งอุปกรณ์ริก (Rig) และวางแผนการใช้อุปกรณ์ริก (Rig) ได้แก่ Best Boy Rig เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-FVBG-120A จัดเตรียมงานแผนกริก (Rig)
-DIBV-121A จัดการงานแผนกริก (Rig)
-JFZL-122A ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกริก (Rig)
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ