คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทาง และเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิดและปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใต้การแนะแนวของผู้บังคับบัญชา โดยจะสามารถเลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลควบคุมคุณภาพของไฟล์ภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ จัดการงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล และควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician)ระดับ 4       
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Data Wrangler อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Digital Imaging Technician อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Digital Imaging Technician อย่างน้อย 180
วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างเทคนิคภาพดิจิทัล (Digital Imaging Technician) ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 5 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล ควบคุมคุณภาพของไฟล์ภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์ จัดการงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล และควบคุมการดูแลความปลอดภัย ในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล ได้แก่  ช่างเทคนิคภาพดิจิทัล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-LYAE-086A เลือกอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัลในการถ่ายทำภาพยนตร์
-GIJT-090A เตรียมความพร้อมอุปกรณ์สำหรับงานเทคนิคภาพดิจิทัล
-FKBE-091A ควบคุมคุณภาพของไฟล์ภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์
-VMJZ-092A จัดการงานแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล
-UNWN-093A ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกเทคนิคภาพดิจิทัล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ