คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะในการบริหารจัดการ  วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์เพื่อแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนและเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยสามารถนำองค์ความรู้ และทักษะจากสาขาอาชีพอื่นๆ ที่มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ สามารถกำหนดนโยบายกลยุทธ์ขององค์กร โดยสามารถจำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง สามารถออกแบบองค์ประกอบภาพสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ วางแผนงาน บริหารทรัพยากรบุคคลก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง รวมถึงวางนโยบายด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ระดับ 7
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Operator  อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้กำกับภาพ (Director of Photography)  อย่างน้อย 60 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมี Show Reel ที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ระดับ 7 อย่างน้อย 3 ท่าน และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวส. หรือเทียบเท่า หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในตำแหน่ง ผู้กำกับภาพ (Director of Photography) อย่างน้อย 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมี Show Reel ที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ระดับ 7 อย่างน้อย 3 ท่าน และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวส. หรือเทียบเท่า
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ระดับ 7 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 6 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่ออกแบบองค์ประกอบภาพ สำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์ เช่น ออกแบบลักษณะแสง ออกแบบขนาดภาพ มุมภาพ การเคลื่อนไหวของกล้อง และออกแบบองค์ประกอบภาพ ร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น วางแผนงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์ บริหารทรัพยากรบุคคลของกองถ่ายทำภาพยนตร์ แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง วางนโยบายด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์ ได้แก่ ผู้กำกับภาพ (Director of Photography)

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-HUMB-070A ออกแบบองค์ประกอบภาพสำหรับการถ่ายทำภาพยนตร์
-NYIW-071A วางแผนงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์
-HTDB-072A บริหารทรัพยากรบุคคลของกองถ่ายทำภาพยนตร์
-FIBI-073A แก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของแผนกกล้อง
-YAXP-074A วางนโยบายด้านความปลอดภัยของกองถ่ายทำภาพยนตร์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0395-A : สมาคมเครือข่ายผู้สร้างสรรค์วิชาชีพสื่อบันเทิงไทย

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ