คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) ระดับ 6


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) ระดับ 6
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานที่ซับซ้อน มีส่วนร่วมในการวางแผน บริหารจัดการ และกำหนดนโยบายขององค์กรโดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคในการแก้ปัญหาอย่างอิสระ สามารถพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ การใช้ภาษาต่างประเทศ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน และสามารถฝึกอบรมบุคคลอื่นได้ โดยสามารถใช้งานและดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) สามารถจัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์และกำหนดวิธีปฏิบัติงานในการถ่ายทำภาพยนตร์ ควบคุมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง รวมถึงตรวจสอบความเรียบร้อยของ Frame ภาพ และสามารถกำหนดและถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) ระดับ 6
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 1st Assistant Camera อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง Camera Operator อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมี Show Reel ที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ระดับ 7 อย่างน้อย 2 ท่าน และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวส. หรือเทียบเท่า หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง Camera Operator อย่างน้อย 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมี Show Reel ที่ผ่านการรับรองจากผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้กำกับภาพ (Director of Photography) ระดับ 7 อย่างน้อย 2 ท่าน และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวส. หรือเทียบเท่า
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างถ่ายภาพยนตร์ (Camera Operator) ระดับ 6 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 4 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่ใช้งาน และดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) จัดสรรอุปกรณ์ที่ใช้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ และกำหนดวิธีปฏิบัติงานในการถ่ายทำภาพยนตร์ ควบคุมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และตรวจสอบความเรียบร้อยของ Frame ภาพ กำหนด และถ่ายทอดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง ได้แก่ Camera Operator

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-GXKD-067A เตรียมงานก่อนการถ่ายทำภาพยนตร์
-KSMC-068A ควบคุมคุณภาพของภาพในการถ่ายทำภาพยนตร์
-SNML-069A กำหนดแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ