คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะทางความคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน  หาข้อสรุป และการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานโดยใช้ทฤษฎี และเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง โดยสามารถใช้งาน และดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) สามารถติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ ตลอดจนควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ สามารถควบคุมการทำงานในแผนกกล้องตั้งแต่การกำหนดพื้นที่การทำงานของทีมงาน เตรียมการทำงาน ตรวจเช็คการทำงานของทีมงาน จนถึงตั้งค่าอุปกรณ์ตามที่ได้รับมอบหมายจากช่างภาพ สามารถดูแลงานเอกสารภายในแผนกกล้องและประสานงานกับแผนกภายนอก รวมถึงควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera)  ระดับ 5
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 2nd Assistant Camera อย่างน้อย 240 วันทำงาน
โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง 1st Assistant Camera อย่างน้อย 90 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 1st Assistant Camera ไม่น้อยกว่า 180 วันทำงาน
โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (1st Assistant Camera)  ระดับ 5 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพ จำนวนทั้งหมด 8 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่ใช้งาน และดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูงและอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) และควบคุมการทำงานในแผนกกล้อง ได้แก่ 1st Assistant Camera

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-SFVE-059A จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง
-ZBZT-060A จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นสูง
-ZHUA-061A จัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และเลนส์
-TKNE-062A ติดตั้งกล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์
-LBYS-063A ควบคุมความชัด (Focus) ของกล้องถ่ายทำภาพยนตร์
-WDCD-064A ควบคุมการทำงานในแผนกกล้อง
-BUVS-065A ดูแลรักษากล้องสำหรับถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นสูง และเลนส์
-OFOW-066A ควบคุมการดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ