คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมบันเทิง สาขาอุตสาหกรรมภาพยนตร์ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          เป็นผู้ที่มีทักษะระดับฝีมือเฉพาะทาง และเทคนิคในการปฏิบัติงาน กระบวนการคิด และปฏิบัติที่หลากหลาย สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ โดยจะสามารถเตรียม และดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) สามารถจัดเตรียมม้วนฟิล์มเพื่อการถ่ายทำภาพยนตร์  ติดตั้งอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ และสนับสนุนการใช้งานกล้องขณะถ่ายทำภาพยนตร์ สามารถจัดการงานแผนกกล้องขณะถ่ายทำภาพยนตร์ อาทิเช่น การจัดการตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการถ่ายภาพ จัดการรายละเอียดสเลท (Slate) ของซีนถ่ายทำ จัดเก็บ และส่งมอบสื่อบันทึก (Media) เป็นต้น รวมถึงดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ขอเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ระดับ 4
                    1.1 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง VDO Assistant อย่างน้อย 120 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีประสบการณ์ในตำแหน่ง 2nd Assistant Camera อย่างน้อย 30 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า หรือ
                    1.2 เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่ง 2nd Assistant Camera ไม่น้อยกว่า 180 วันทำงาน โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการ หรือผู้ว่าจ้าง และมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปวช. หรือเทียบเท่า
          2. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ช่วยช่างภาพ (2nd Assistant Camera) ระดับ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะในคุณวุฒิวิชาชีพนี้ จำนวนทั้งหมด 7 หน่วยสมรรถนะ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ที่ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมภาพยนตร์ ซึ่งมีหน้าที่เตรียม และดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) และปฏิบัติงานสนับสนุนการถ่ายภาพของแผนกกล้อง ได้แก่  2nd Assistant Camera

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
-WPTN-053A จำแนกกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง
-SWVT-054A จำแนกอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories) ขั้นกลาง
-VTXO-055A จัดเตรียมกล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง (Camera Accessories)
-FPTS-056A ปฏิบัติงานสนับสนุนการถ่ายภาพของแผนกกล้อง
-LIVX-057A ดูแลรักษากล้องถ่ายทำภาพยนตร์ขั้นกลาง และอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับกล้อง
-PNOL-058A ดูแลความปลอดภัยในการทำงานของแผนกกล้อง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ