คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        เป็นบุคคลที่มีทักษะเป็นเลิศในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กร มีความเป็นผู้นำทางวิชาชีพอย่างโดดเด่น มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาวิธีการหรือกระบวนการที่ทำให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของอาชีพสามารถบริหารความเสี่ยงและความปลอดภัยในอาคารสถานที่ รวมถึงการกำหนดเงื่อนไขความคุ้มครองด้านความเสี่ยงเพื่อครอบคลุมความเสียหายและความรับผิดที่อาจจะเกิดขึ้น มีทักษะการวางแผนและการจัดการทางกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวกของอาคาร มีทักษะในการวางแผน การบริหาร และการกำหนดกลยุทธ์งานบริการของผู้บริหารอาคาร สำหรับเจ้าของ ผู้เช่า ผู้ใช้อาคาร และชุมชน มีทักษะการจัดทำแผนงบประมาณภาพรวมอาคารทั้งหมด และการบริหารจัดการทรัพย์สินและการเงิน มีทักษะในการการจัดการข้อพิพาทระหว่างคู่สัญญา รวมถึงควบคุมผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย และมีความรู้ในการบริหารจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม และกำหนดกลยุทธ์ระบบเพื่อการบริหารการประหยัดพลังงาน และมีทักษะการวางแผนงานบริหาร 5 ปีสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารอาคาร และเป็นผู้นำในการกำหนดนโยบายด้านต่างๆ เช่น นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคุณภาพ นโยบายที่เกี่ยวกับความปลอดภัยของผู้ใช้อาคาร นโยบายด้านการประหยัดพลังงาน และมีทักษะในการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 7 ต้องเป็นผู้มีอายุ 40 ปีบริบูรณ์

2. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 6 มาไม่น้อยกว่า 2 ปี

3. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์บริหารอาคารเพื่อการพาณิชย์รวมกันไม่น้อยกว่า 10 ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงการผ่านงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้จัดการอาคารเพื่อการพาณิชย์ ฝ่ายบริหารอาคาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-COM-7-067ZB วางแผนงานบริหาร 5 ปี
ASM-COM-7-110ZB ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ