คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

           เป็นบุคคลที่มีทักษะฝีมือเฉพาะทางและเทคนิคในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาทางเทคนิคควบคู่กับการใช้คู่มือ มีทักษะในการดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารและระบบอาคารเฉพาะทาง คือระบบสุขาภิบาล ระบบไฟฟ้า และระบบดับเพลิง มีทักษะในการดำเนินการบำรุงรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน คือระบบไฟฟ้าประปาขั้นพื้นฐาน และงานสถาปัตยกรรมขั้นพื้นฐาน มีทักษะในการนำนโยบายด้านการประหยัดพลังงานไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมสามารถสามารถรับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาและนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตรงตามแผนงาน โดยการทำเดินการทุกอย่างอยู่ภายใต้จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ อันนำมาซึ่งความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารเป็นสำคัญ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ระดับ 3 ต้องเป็นผู้มีอายุ 23 ปีบริบูรณ์

2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพบริหารทรัพย์สิน สาขาเพื่อการพาณิชย์ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 3 โดยต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาอาคารเพื่อการพาณิชย์(อย่างต่อเนื่อง)ไม่น้อยกว่า 3 ปี   

3. ผู้สมัครต้องเป็นผู้ถือครองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพช่างอาคารเพื่อการพาณิชย์ ระดับ 2 มาไม่น้อยว่า 3 ปี

หรือ มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า ในกรณีที่สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า จะต้องมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานบำรุงรักษาอาคารเพื่อการพาณิชย์(อย่างต่อเนื่อง)ไม่น้อยกว่า 9 ปี โดยต้องมีหลักฐานแสดงว่าผ่านงานมา

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างอาคารอาวุโส ช่างเทคนิคอาคาร

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ASM-COM-3-003ZB ดำเนินงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ASM-COM-3-004ZB ซ่อมบำรุงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ASM-COM-3-005ZB ซ่อมบำรุงระบบอาคารเฉพาะทาง
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ