คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ระดับ 7 จะต้องมีความรู้เชิงธุรกิจระดับสูง โมเดลการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับปัญหาที่มีความซับซ้อน รวมถึงวิธีการประเมินประสิทธิภาพของโมเดล มีทักษะในด้านการดำเนินกลยุทธ์การจัดการข้อมูล การกำหนดแผนการดำเนินโครงการจัดทำระบบวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงประยุกต์ใช้เทคนิค เทคโนโลยีใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการกำหนดแผนและขั้นตอนการดำเนินงาน รวมถึงประยุกต์ใช้องค์ความรู้สาขาต่าง ๆในการสร้างวางแผนดำเนินการทางด้านเทคนิคและธุรกิจ สามารถวิเคราะห์และประเมินสถานการณ์และแก้ไขปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยตนเอง โดยมีความรับผิดชอบต่อการบริหารจัดการเชิงนโยบาย การแก้ปัญหาที่คาดการณ์ไม่ได้ ให้ความเห็นแก่สังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง และเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 7
    • ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 6 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาวิทยาศาสตร์ข้อมูล อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 7
    • ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ระดับ 7 จำนวน 6 หน่วย
  3. การต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ(Assessment Standard)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมดิจิทัล ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล เช่นนักวิเคราะห์ข้อมูล นักวิเคราะห์สถิติ นักการตลาด วิศวกรข้อมูล บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลที่สนใจในงานด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูล

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-WZDI-241B จัดทำแผนโครงการ (Produce Project Plan)
ICT-GIGL-260B ทบทวนกระบวนการสำหรับปรับปรุง
ICT-MZYR-262B วางแผนการปรับใช้งานเชิงเทคนิค
ICT-FDRU-264B วางแผนการเฝ้าสังเกตและบำรุงรักษาในทางเทคนิค
ICT-VMLX-265B จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน
ICT-LFSL-266B ปรับใช้ความปลอดภัยในการใช้ข้อมูล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ