คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ (cancel) ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ (cancel) ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีทักษะในการทำงานที่ต้องคิดวิเคราะห์ข้อมูล วางแผน เพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนและประเมินผลในการปฏิบัติงาน และต้องสามารถพัฒนาแผนและติดตามบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ พัฒนาแผนจัดซื้อและกำกับการบริหารสัญญา ระบุความเสี่ยงของโครงการ วางแผนรองรับความเสี่ยง ปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ พัฒนาและกำกับดูแลการดำเนินโครงการ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 5

          - มีประสบการณ์ทำงานด้านนักบริหารโครงการสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้องไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ

          - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ในการบริหารโครงการไม่น้อยกว่า 2 โครงการ หรือ

          - ได้รับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 4 แล้วเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมดิจิทัล สาขาการบริหารโครงการสารสนเทศ อาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 5

          - ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักบริหารโครงการสารสนเทศ ระดับ 5 จำนวน 7 หน่วย

3. ในกรณีต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพให้เป็นไปตามคู่มือสำหรับผู้เข้ารับการประเมินหรือคู่มือเจ้าหน้าที่สอบ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้ประกอบวิชาชีพด้านการบริหารโครงการสารสนเทศขนาดกลาง

 

หมายเหตุ : ไม่มี

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ICT-QBKX-221B พัฒนาแผนและติดตามบริหารจัดการผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการ
ICT-UYOD-225B พัฒนาแผนจัดซื้อและกำกับการบริหารสัญญา
ICT-ZUBE-226B ระบุความเสี่ยงของโครงการ
ICT-ZTXQ-227B วางแผนรองรับความเสี่ยง
ICT-UDWC-230B ปฏิบัติการควบคุมความเสี่ยง
ICT-RXMI-232B แสดงความรู้พื้นฐานที่จำเป็นเพื่อการบริหารโครงการ
ICT-VPLT-235B พัฒนาและกำกับดูแลการดำเนินโครงการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ