คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับ 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชน สาขาประชาสัมพันธ์ อาชีพนักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับ 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ นักบริหารงานประชาสัมพันธ์  ระดับ 7 จะมีความรู้ในการประเมินและวินิจฉัยปัญหาเพื่อพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ โดยใช้ทักษะในการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาองค์ความรู้หรือนวัตกรรม มีความรู้ในการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปขององค์กร กำหนดโจทย์ และวัตถุประสงค์การสื่อสารขององค์กรได้ สามารถวิเคราะห์ และตีความ เพื่อมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติวางแผนกระบวนการการประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามความต้องการและกลยุทธ์ของผู้บริหารและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมขององค์กรโดยใช้ทักษะการวิเคราะห์และตัดสินใจ มีความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าและความสำคัญของประเด็นการสื่อสาร และวัตถุประสงค์ของการสื่อสาร สามารถวิเคราะห์และกำหนดโจทย์และจัดการประเด็นทางการสื่อสาร เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุง แก้ไข พัฒนาการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถแก้ปัญหาในบริบทที่มีความซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ พัฒนาองค์ความรู้เพื่อนวัตกรรมใหม่ในงานอาชีพ และเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
  1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ นักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับ 7 ต้องได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ นักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 หรือ นักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 หรือ นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 6 หรือ นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 และปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า 5 ปี มีผลงานบริหารงานประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ หรือ
  2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินไม่ต้องผ่านคุณวุฒิ นักสื่อสารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 หรือ นักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 หรือ นักสื่อสารองค์กรสัมพันธ์ ระดับ 6 หรือ นักวิจัยและประเมินผลการประชาสัมพันธ์ ระดับ 6 แต่ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานด้านงานประชาสัมพันธ์หรือสื่อสารองค์กร ไม่น้อยกว่า 15 ปี มีผลงานบริหารงานประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 5 โครงการ
  3. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ นักบริหารการประชาสัมพันธ์ ระดับ 7 ต้องผ่านการประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ระดับ 7 ทั้ง 2 หน่วย
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้ทำงานในกลุ่มธุรกิจโฆษณาและประชาสัมพันธ์ สาขาประชาสัมพันธ์ เช่น ผู้บริหารองค์ ผู้บริหารด้านการประชาสัมพันธ์ นักวางแผนเชิงนโยบาย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักบริหารงานประชาสัมพันธ์ บุคคลที่สำเร็จการศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลที่สนใจในงานด้านประชาสัมพันธ์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PCP-APR-7-059ZB กำหนดนโยบายด้านการสื่อสาร
PCP-APR-7-060ZB กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสื่อสาร
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0295-A : สมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

ยินดีต้อนรับ