คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพการเชื่อมอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นบุคคลที่มีทักษะในการบริหารจัดการและต้องใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญ ในการวิเคราะห์และแก้ปัญหางาน มีอิสระในการตัดสินใจภายใต้ขอบเขตที่กำหนด มีส่วนร่วมในการบริหารโครงการ และสามารถถ่ายทอดความรู้ ทักษะ ได้ผู้ที่จะผ่านคุณวุฒิวิชาชีพ ระดับ 5 จะต้องผ่านการประเมิน 3 หน่วยสมรรถนะ ได้แก่ 1. การเชื่อมวัสดุเหล็กกล้า 2. การเชื่อมวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม 3. การเชื่อมวัสดุอลูมิเนียม 4. จัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 5. วิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเชื่อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6. จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม (WPS) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล โดยคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 5 ต้องมีความเชี่ยวชาญในการบริหารจัดการ มีความสามารถในการสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น มีการพัฒนาตนเอง และต้องมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพที่พึงประสงค์ของผู้เชี่ยวชาญการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 5 ต้องมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีความสามารถในการสื่อสาร มีการพัฒนาตนเองและพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง มีความคิดริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ และมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในวิชาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

บุคคลที่จะเข้ารับการทดสอบสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ อาชีพนักเทคโนโลยีการเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 5 1. บุคลากรงานเชื่อมในตำแหน่งหัวหน้าช่างเชื่อม หรือหัวหน้าช่างประกอบงานเชื่อม ที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อม ระดับ 4 ที่มีประสบการณ์ทำงานด้านงานเชื่อมในตำแหน่งดังกล่าวอย่างน้อย 2 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 2. บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาขั้นต่ำระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพระดับสูง (ปวส.) ในสาขาช่างเชื่อมโลหะหรือเทียบเท่าที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อม ระดับ 4 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 3. บุคคลที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ด้านเทคโนโลยี วิศวกรรม อุตสาหกรรม งานเชื่อมที่ผ่านคุณวุฒิวิชาชีพช่างเชื่อมระดับ 4 ต้องมีหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงานด้านงานเชื่อมอย่างน้อย 1 ปี และมีหนังสือรับรองจากสถานประกอบการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ 4. บุคคลที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เช่น IWS IWT IWE CWE ซึ่งจะสามารถนำใบรับรองดังกล่าว มาขอเทียบโอนเพื่อขอยกเว้นการทดสอบในหน่วยสมรรถนะที่เทียบเคียงกันได้ หรือ 5. ผ่านการประเมินสมรรถนะอาชีพช่างเชื่อมอุตสาหกรรม ระดับ 5 ตามเกณฑ์ประเมินที่กำหนด

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคลากรงานเชื่อมจากกลุ่มอาชีพการเชื่อมทางด้านอุตสาหกรรมต่าง ๆ ที่ใช้วัสดุเหล็กกล้า และเหล็กกล้าไร้สนิม และอลูมิเนียม เป็นหลักในการสร้างหรือผลิตงาน เช่น งานโครงสร้างและเครื่องจักรกล งานต่อเรือ งานชิ้นส่วนประกอบยานพาหนะและเครื่องจักรกลหนัก งานเชื่อมปิโตรเลียมและปิโตรเคมีคอล และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในตำแหน่ง วิศวกรงานเชื่อม หัวหน้าช่างเชื่อม หัวหน้าช่างประกอบงานเชื่อม ช่างเชื่อมอาวุโส

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
WEL-JEJP-002B การเชื่อม วัสดุเหล็กกล้า
WEL-VOEB-003B การเชื่อม วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
WEL-CLKP-004B การเชื่อม วัสดุอลูมิเนียม
WEL-ARNC-010B การจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
WEL-QARI-011B การวิเคราะห์และวางแผนการปฏิบัติงานเชื่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
WEL-HQNW-013B จัดทำรายละเอียดข้อกำหนดกรรมวิธีการเชื่อม (WPS) ให้ถูกต้องตามมาตรฐานสากล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0098-A : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ยินดีต้อนรับ