คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพบริการการศึกษา วิจัย และภาษา สาขาการวิจัยและพัฒนา อาชีพนักวิจัย ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

บุคคลที่สามารถปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนในด้านการกำหนดโจทย์การวิจัย การออกแบบระบบความคิด การจัดการความเสี่ยงในงานวิจัย การต่อยอดและขยายผลงานวิจัย การทบทวนวรรณกรรม การเก็บและรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล การสรุปและอภิปรายผลการวิจัย การบริหารทรัพยากรการวิจัย การบริหารการเปลี่ยนแปลงในการดำเนินการวิจัย การสร้างขีดความสามารถในงานวิจัย การติดตามและประเมินผลการวิจัย การผลิตงานวิจัย/นวัตกรรม การเผยแพร่งานวิจัย การวิเคราะห์ตลาดและประยุกต์งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การผลิตผลิตภัณฑ์หรือการบริการ และการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยึดถือและประพฤติปฏิบัติตามจริยธรรมนักวิจัย ผู้ได้รับคุณวุฒินี้ต้องแสดงว่ามีสมรรถนะในการสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่ นำเสนอแนวความคิดการแก้ปัญหาในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ มีผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณ ความชำนาญและความรับผิดชอบ สามารถสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมที่โดดเด่นในงานอาชีพ มีทักษะขั้นสูงสุดในการทำงานที่ใช้สร้างสรรค์หลักการหรือแนวความคิดใหม่ในวงการอาชีพ มีความสามารถในการสร้างสรรค์แนวความคิดหรือวิสัยทัศน์ใหม่ต่อวงการวิชาชีพหรือมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป มีความรับผิดชอบต่อความเป็นแบบอย่างความสำเร็จ เป็นเจ้าของวิสัยทัศน์หรือแนวความคิดที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ที่ได้รับการยอมรับในวงการอาชีพ อีกทั้งเป็นแบบอย่างหรือผู้นำด้านจริยธรรมในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. คุณสมบัติของผู้ที่สามารถเข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 8   1.1 สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ   1.2 มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการวิจัยไม่น้อยกว่า 7 ปี จึงจะสามารถเข้ารับการประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 8 หรือ   1.3 ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 7 ไม่น้อยกว่า 1 ปี 2. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักวิจัย ชั้น 8   2.1 ผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 6 จำนวน 16 หน่วย อาชีพนักวิจัย ชั้น 7 จำนวน 16 หน่วย และสอบผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะของอาชีพนักวิจัย ชั้น 8 จำนวน 12 หน่วย 3. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในชั้นที่สูงขึ้นไป 3.1 - ไม่มี -

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

-กลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกี่ยวกับการบริหารจัดการและการพาณิชย์ การวิจัยการตลาด

-กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวางแผน ควบคุม และประสานกิจกรรมการวิจัยและพัฒนาของวิสาหกิจหรือองค์การที่ให้บริการที่เกี่ยวข้องแก่วิสาหกิจและองค์การอื่น

-กลุ่มอาชีพที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิจัยหรือให้คำปรึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอน หลักสูตร และอุปกรณ์ประกอบการสอน ทบทวนและตรวจสอบงานของครูผู้สอน การดำเนินการของสถาบันการศึกษาและผลลัพธ์ รวมถึงให้คำแนะนำในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงด้านการศึกษา

-กลุ่มผู้ที่ทำวิจัยและพัฒนาแบบสหวิทยาการ

-กลุ่มผู้ที่ทำการวิจัยสังคม และการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรม

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ILS-RDV-8-061ZB ถ่ายทอดผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมสู่กลุ่มผู้ใช้ประโยชน์
ILS-RDV-8-062ZB พัฒนาต่อยอด ขยายผลผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรม (Industrial Scale)
ILS-RDV-8-063ZB จัดทำเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูล
ILS-RDV-8-064ZB สรุปและอภิปรายผลการวิจัยและพัฒนา
ILS-RDV-8-065ZB จัดทำผลงานวิจัยในรูปแบบที่พร้อมสำหรับการเผยแพร่
ILS-RDV-8-066ZB เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่ผู้ใช้ประโยชน์
ILS-RDV-8-067ZB หาแหล่งโจทย์วิจัยในการสร้างและพัฒนาองค์ความรู้เชิงวิชาการ
ILS-RDV-8-068ZB ศึกษาปัญหาและความสำคัญของการวิจัย
ILS-RDV-8-069ZB กำหนดแหล่งข้อมูล และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ILS-RDV-8-070ZB ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ILS-RDV-8-071ZB ทดสอบผลิตภัณฑ์ บริการ หรือนวัตกรรมภาคสนาม (Field Test)
ILS-RDV-8-072ZB ปฏิบัติตามจรรยาบรรณนักวิจัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0346-A : สถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพประเทศไทย มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาสมรรถนะอาชีพ
CB-0271-A : สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ