คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 3 จะสามารถปฏิบัติงาน ติดตั้งงานระบบประปาและสุขาภิบาล ด้วยวัสดุท่อพลาสติก และวัสดุท่อโลหะ ได้ถูกต้อง ตามแบบรูป รายการที่กำหนด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 4 หน่วย และชั้น 3 จำนวน 3 หน่วย รวม 7 หน่วย

2.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-BOR-3-005ZB เลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด
CIP-BOR-3-006ZB เลือกเครื่องมือต่างๆ ของงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน
CIP-BOR-3-007ZB ติดตั้งงานระบบประปาและสุขาภิบาล ด้วยวัสดุท่อซีเมนต์ใยหิน ได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด
CIP-BOR-3-008ZB ติดตั้งงานระบบประปา และสุขาภิบาล ด้วยวัสดุท่อพลาสติก ได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด
CIP-BOR-3-009ZB ติดตั้งงานระบบประปา และสุขาภิบาล ด้วยวัสดุท่อโลหะ ได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด
CIP-BOR-3-010ZB ตรวจสอบ ทดสอบ และซ่อมแซม งานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล
CIP-BOR-3-011ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ