คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานติดตั้งระบบประกอบอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ ในอาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงาน เลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ และเครื่องมือต่างๆ สำหรับงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ได้ถูกต้องตามแบบรูป รายการที่กำหนด และมีความถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน ตลอดจนสามารถติดตั้งงานระบบประปาและสุขาภิบาล ด้วยวัสดุท่อซีเมนต์ใยหิน ได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมิน และได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 4 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-BOR-2-001ZB เลือกวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ของงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด
CIP-BOR-2-002ZB เลือกเครื่องมือต่างๆ ของงานติดตั้งระบบประปาและสุขาภิบาล ได้ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน
CIP-BOR-2-003ZB ติดตั้งงานระบบประปาและสุขาภิบาล ด้วยวัสดุท่อซีเมนต์ใยหิน ได้ถูกต้องตามแบบรูปรายการที่กำหนด
CIP-BOR-2-004ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ