คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

     บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ชั้น 4 จะสามารถวางแผน เตรียมอุปกรณ์ ตรวจแบบ ตรวจแผ่น ขนาด ตรวจวัสดุ พื้นผิวของแผ่น วางแผนขั้นตอนการทำงานและการเลือกใช้เครื่องมือ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ชั้นที่ 4 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 4 จำนวน 1 หน่วย รวม 6 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ชั้น 4 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ชั้น 3 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-4-093ZB เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
CIP-CFB-4-094ZB การประกอบและติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปยึดเข้ากับอาคาร
CIP-CFB-4-095ZB ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง ระดับ
CIP-CFB-4-096ZB การเก็บงาน รายละเอียดของรอยต่อและพื้นผิว
CIP-CFB-4-097ZB อ่านแบบ และ การจัดลำดับการเข้าทำงานเพื่อความปลอดภัยและป้องกันความเสียหายกับงานส่วนอื่น
CIP-CFB-4-098ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ