คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานก่อสร้างฐานรากและโครงสร้างอาคาร อาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพ ช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ชั้น 3 จะสามารถปฏิบัติงาน โดยสามารถ อ่านแบบเบื้องต้น กำหนดจุดติดตั้งให้ถูกต้อง เตรียมอุปกรณ์ ใช้เครื่องมือและให้สัญญาณการใช้ปั้นจั่น โรยตัว หรือทำงานในกระเช้า เก็บงานรอยต่อภายนอก ยึดชิ้นส่วนด้วยการเชื่อม หรือสลักเกลียว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ชั้นที่ 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วยรวม 5 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งระบบชิ้นส่วนสำเร็จรูป ชั้น 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CFB-3-088ZB เตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
CIP-CFB-3-089ZB การประกอบและติดตั้งชิ้นส่วนสำเร็จรูปยึดเข้ากับอาคาร
CIP-CFB-3-090ZB ตรวจสอบความถูกต้องของตำแหน่ง ระดับ
CIP-CFB-3-091ZB การเก็บงาน รายละเอียดของรอยต่อและพื้นผิว
CIP-CFB-3-092ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ