คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูกระเบื้อง ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูกระเบื้อง ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

      บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปูกระเบื้อง ชั้น 3 จะสามารถปฏิบัติงานตรวจสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม เลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูกระเบื้อง ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 5 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 2 หน่วย รวม 7 หน่วย

2.ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างปูกระเบื้อง ไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

- ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

- ผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง ชั้น 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง ชั้น 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-3-007ZB การเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนังก่อนปูกระเบื้อง
CIP-CBD-3-008ZB การจัดแนวและวางตำแหน่งกระเบื้องพื้นและผนังก่อนการปูกระเบื้อง
CIP-CBD-3-009ZB ติดตั้งกระเบื้องที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด
CIP-CBD-3-010ZB ยาแนวรอยต่อของกระเบื้องพื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน
CIP-CBD-3-011ZB ตรวจสภาพพื้นที่และพื้นที่การกองเก็บวัสดุให้เหมาะสม
CIP-CBD-3-012ZB เลือกวัสดุ อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับงานติดตั้งปูกระเบื้อง ให้ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
CIP-CBD-3-013ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ