คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูกระเบื้อง ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูกระเบื้อง ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปูกระเบื้อง ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงานเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนัง จัดแนวและวางตำแหน่งกระเบื้องพื้นและผนังก่อนการปูกระเบื้อง ติดตั้งกระเบื้องที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด และยาแนวรอยต่อของกระเบื้องพื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 5 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- มีประสบการณ์ในงานช่างปูกระเบื้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูกระเบื้อง ชั้น 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-2-042ZB การเตรียมผิวหน้าของพื้นและผนังก่อนปูกระเบื้อง
CIP-CBD-2-043ZB การจัดแนวและวางตำแหน่งกระเบื้องพื้นและผนังก่อนการปูกระเบื้อง
CIP-CBD-2-044ZB ติดตั้งกระเบื้องที่พื้นและผนังตามลวดลายที่กำหนด
CIP-CBD-2-045ZB ยาแนวรอยต่อของกระเบื้องพื้นและผนังตามรายละเอียดของงาน
CIP-CBD-2-046ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0315-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

ยินดีต้อนรับ