คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูบาทวิถี ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขางานตกแต่งอาคารให้สมบูรณ์ อาชีพช่างปูบาทวิถี ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

        บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างปูบาทวิถี ชั้น 2 จะสามารถปฏิบัติงานปูบาทวิถี ปูกระเบื้องคอนกรีต และส่วนประกอบ บนพื้นทรายหรือพื้นคอนกรีตที่เตรียมไว้ และสามารถจัดแนวและวางตำแหน่งวัสดุบาทวิถีและส่วนประกอบ รวมทั้งสามารถเตรียมผิวและเคลือบผิววัสดุปูตามมาตรฐานของผู้ผลิต

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูบาทวิถี ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 2 จำนวน 3 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพช่างติดตั้งฝ้าและผนังเบา ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- สามารถสื่อสารภาษาไทยได้

- มีประสบการณ์ในงานช่างปูบาทวิถี ไม่น้อยกว่า 1 ปี

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูบาทวิถี ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูบาทวิถี ในชั้นที่สูงกว่าไม่น้อยกว่า 2 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพช่างปูบาทวิถี ชั้น 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในชั้นนั้นๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หมายเหตุ : -

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-CBD-2-048ZB ปูบาทวิถีให้ถูกต้องตามมาตรฐานของผู้ผลิต
CIP-CBD-2-049ZB การเคลือบผิววัสดุปูตามมาตรฐานของผู้ผลิต
CIP-CBD-2-050ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ