คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 3 จะสามารถเขียนแบบรายละเอียดและรูปแบบทางด้านเทคนิคงานสถาปัตยกรรมจากแบบร่างหรือแบบรายละเอียดอื่นๆ เลือกและใช้วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม ตรวจสอบความขัดแย้งของแบบงานสถาปัตยกรรมและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงอ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรมในระดับปฏิบัติการ ส่วนประกอบ ศัพท์เทคนิคของแบบสถาปัตยกรรม และถอดปริมาณงานสถาปัตยกรรม

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 3 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 1 หน่วย ชั้น 3 จำนวน 1 หน่วย รวม 4 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 3 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

   - ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

   - ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเขียนแบบ มาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ

   - ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง หรือ

   - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 2 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 2 หรือ

   - ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานระดับที่ 1 และมีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับสาขาอาชีพช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 1 ปีนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับ 1

3.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 3 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 3 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-WDP-3-025ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-WDP-3-026ZB เขียนแบบและอ่านแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน
CIP-WDP-3-027ZB เขียนแบบและอ่านแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
CIP-WDP-3-028ZB เขียนแบบและอ่านแบบสถาปัตยกรรมในระดับปฏิบัติการ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0147-A : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี
CB-0306-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ