คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมก่อสร้างและการผังเมือง สาขาการเขียนแบบและการประมาณราคา อาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

       บุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ที่พึงประสงค์ในอาชีพช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 2 จะสามารถเขียนแบบและร่างแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้นด้วยคอมพิวเตอร์ เขียนแบบรายละเอียด แบบขยายงานสถาปัตยกรรม และรายการประกอบแบบสถาปัตยกรรม รวมถึงอ่านแบบสถาปัตยกรรม อ่านสัญลักษณ์ในงานเขียนแบบสถาปัตยกรรม บอกมาตรฐานการเขียนแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่จะผ่านการประเมินและได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 2 ต้องผ่านเกณฑ์ การประเมินตามหน่วยสมรรถนะอาชีพ ชั้น 1 จำนวน 2 หน่วย ชั้น 2 จำนวน 1 หน่วย รวม 3 หน่วย

2. ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

    - ผู้ที่มีประสบการณ์ทำงานเขียนแบบไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

    - ผู้ที่อยู่ในสาขาวิชาชีพเขียนแบบ มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี หรือ

    - ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 1 และมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับจากวันที่ได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 1

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างเขียนแบบสถาปัตยกรรม ในชั้นที่สูงขึ้นต้องมีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพ ชั้น 2 แล้ว และผ่านเกณฑ์การประเมินหน่วยสมรรถนะอาชีพที่กำหนดในระดับนั้น ๆ

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
CIP-WDP-2-022ZB ปฏิบัติงานอย่างปลอดภัยในงานก่อสร้างทั่วไป
CIP-WDP-2-023ZB เขียนแบบและอ่านแบบสถาปัตยกรรมพื้นฐาน
CIP-WDP-2-024ZB เขียนแบบและอ่านแบบสถาปัตยกรรมเบื้องต้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0306-A : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 2

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ระดับ 6
ระดับ 7
ระดับ 8

ยินดีต้อนรับ