คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเก็บตัวอย่าง เตรียมพื้นที่เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างอากาศ ตรวจวัดตัวอย่างอากาศด้วยวิธีอื่นที่ได้รับการยอมรับ และรักษาตัวอย่างอากาศเพื่อส่งวิเคราะห์ สามารถอธิบายหลักพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ทางอากาศ มลพิษทางอากาศ และการตรวจวัดมลพิษอากาศ หลักการทำงานของเครื่องมือเก็บตัวอย่าง เครื่องมือตรวจวัด เครื่องมือเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม และหลักพื้นฐานด้านความปลอดภัยของการเก็บตัวอย่างและการตรวจวัดในภาคสนาม ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ข้อบังคับ ข้อแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการระบายมลพิษทางอากาศจากอุตสาหกรรม วางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บและตรวจวัดตัวอย่างอากาศ และประเมินผลการเก็บตัวอย่างอากาศและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 5 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์

2. ผ่านการประเมินระดับ 4 ไม่น้อยกว่า 3 ปี

หรือ หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเก็บตัวอย่างตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายไม่น้อยกว่า 7 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสอบข้อเขียน (ปรนัย) การสอบข้อเขียน (อัตนัย) และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมในหน่วยงานราชการและเอกชนที่ให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เก็บตัวอย่างในฝ่ายสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

 หมายเหตุ :N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-IWM-5-067ZB ประเมินผลการเก็บตัวอย่างอากาศและกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหา
EVM-IWM-5-066ZB วางแผนและกำหนดขั้นตอนการเก็บและตรวจวัดตัวอย่างอากาศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0187-A : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ