คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

สามารถเตรียมอุปกรณ์เก็บตัวอย่างที่ทำให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน เตรียมสารที่ใช้ในการเก็บตัวอย่างในภาคสนาม เตรียมอุปกรณ์เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมขณะเก็บตัวอย่างที่สอดคล้องตามวิธีที่กำหนดและเพียงพอต่อการใช้งาน เตรียมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลและเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสมตามคู่มือ มีทักษะในการตรวจสอบความผิดปกติอุปกรณ์และเครื่องมือ มีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถเข้าใจคำศัพท์เฉพาะและชื่ออุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานได้อย่างถูกต้อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

2. สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการเตรียมอุปกรณ์การเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายไม่น้อยกว่า 3 เดือนอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสอบข้อเขียน (ปรนัย) การสอบข้อเขียน (อัตนัย) และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมในหน่วยงานราชการและเอกชนที่ให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เก็บตัวอย่างในฝ่ายสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

 หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-IWM-2-060ZB ตรวจสอบเครื่องมือก่อนและหลังการเก็บตัวอย่างอากาศ
EVM-IWM-2-059ZB เตรียมอุปกรณ์และเครื่องมือเก็บตัวอย่างอากาศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0187-A : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด
CB-0183-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ