คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพสิ่งแวดล้อมและสารอันตราย สาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่เตรียมอุปกรณ์/เครื่องมือเก็บตัวอย่าง เตรียมพื้นที่เก็บตัวอย่าง เก็บตัวอย่างอากาศ และรักษาตัวอย่างอากาศเพื่อส่งวิเคราะห์ สามารถลำดับขั้นการตรวจวัดตัวอย่างอากาศด้วยวิธีอื่นที่ได้รับการยอมรับ เก็บข้อมูลสภาพแวดล้อม ระบุอันตราย ข้อผิดพลาด ข้อควรระวังที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างเก็บตัวอย่าง และปฏิบัติตามมาตรการด้านความปลอดภัยของสถานที่ที่เก็บตัวอย่าง ตรวจวัดตัวอย่างอากาศที่ทำให้ได้ตัวอย่างที่เป็นตัวแทน ทดสอบความถูกต้องแม่นยำของเครื่องมือที่ใช้ และปรับเทียบตามวิธีมาตรฐาน สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการถ่ายข้อมูลได้ รวมทั้งตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บและตรวจวัดตัวอย่างอากาศได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

คุณสมบัติผู้เข้ารับการประเมิน

ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาการจัดการของเสียอุตสาหกรรม อาชีพผู้เก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบาย ระดับ 4 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์

2. ผ่านการประเมินระดับ 3 ไม่น้อยว่า 1 ปี

หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างอากาศจากปล่องระบายไม่น้อยกว่า 3 ปีอย่างต่อเนื่อง

3. ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติด้านวิชาชีพ (Professional Profile) ร่วมกับการสอบข้อเขียน (ปรนัย) การสอบข้อเขียน (อัตนัย) และการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค

 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ผู้เก็บตัวอย่างของเสียอุตสาหกรรมในหน่วยงานราชการและเอกชนที่ให้บริการงานด้านสิ่งแวดล้อม ผู้เก็บตัวอย่างในฝ่ายสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน

หมายเหตุ : N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
EVM-IWM-4-064ZB เก็บและตรวจวัดตัวอย่างอากาศด้วยวิธีอื่นที่ได้รับการยอมรับ
EVM-IWM-4-065ZB ตรวจสอบและดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการเก็บและตรวจวัดตัวอย่างอากาศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0187-A : บริษัท เอสจีเอส (ประเทศไทย) จํากัด

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ