คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

            มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการบริหารจัดการงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น และการวางแผนพัฒนาบุคลากรที่ปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

             1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ระดับ 4 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ปวส. ด้านการพิมพ์ และผ่านหน่วยสมรรถนะ 30309 ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซต และ 30310 ความปลอดภัยในโรงพิมพ์

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

       ผู้เชี่ยวชาญงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น ผู้บริหารระดับต้น ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายงานพิมพ์ออฟเซตหัวหน้าควบคุมคุณภาพ

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRS-4-252ZB ทักษะชำนาญการปฎิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
PRT-PRS-4-253ZB การวางแผนการตรวจสอบคุณภาพงานพิมพ์
PRT-PRS-4-255ZB การควบคุมคุณภาพงานพิมพ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ