คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานพิมพ์ อาชีพช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีทักษะขั้นพื้นฐานในการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนที่ถูกกำหนดไว้แล้ว สามารถแก้ปัญหาพื้นฐานด้านงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนที่พบเป็นประจำ โดยประยุกต์ใช้ทฤษฎี เครื่องมือและข้อมูลพื้นฐานภายใต้การควบคุมและแนะแนวของผู้บังคับบัญชา เป็นผู้ที่มีสมรรถนะการทำงานใช้ทักษะฝีมือในการปฏิบัติงานพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน ระดับ 2 ต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการพิมพ์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่า ม.6 หรือ ปวช.

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

ช่างพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้) N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRS-2-260ZB เตรียมวัสดุการพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
PRT-PRS-2-267ZB ความปลอดภัยในการทำงานด้านพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน
PRT-PRS-2-268ZB ความปลอดภัยในโรงพิมพ์
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0111-A : มหาวิทยาลัยสยาม

ยินดีต้อนรับ