คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมการพิมพ์ สาขางานก่อนพิมพ์ อาชีพช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

         มีทักษะทางเทคนิคในการปฏิบัติงาน มีทักษะทางความคิดและปฏิบัติหน้าที่หลากหลาย ครอบคลุมการปฏิบัติงาน หาข้อสรุปและการตัดสินใจแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบสิ่งพิมพ์ โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคอย่างอิสระด้วยตนเอง เป็นผู้ชำนาญการในอาชีพ มีสมรรถนะด้านการเตรียมงาน การวางแผนงาน การดำเนินการผลิต การแก้ไขปัญหา การนำเสนอข้อมูลแก่หัวหน้างาน และสามารถบริหารงานออกแบบสิ่งพิมพ์เบื้องต้นได้

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

             1. การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) ผู้ที่เข้าสู่การทดสอบคุณวุฒิวิชาชีพ ช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับ 4 ต้องสามารถอ่านเขียนภาษาไทยได้, สามารถจดบันทึกคำภาษาอังกฤษได้ หรือผ่านการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป และใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว

             2. ผ่านหน่วยสมรรถนะคุณวุฒิสาขาอาชีพช่างทำแม่พิมพ์ออฟเซต ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

นักออกแบบสิ่งพิมพ์ระดับสูง (Senior designer)

หมายเหตุ : (ข้อแนะนำเฉพาะสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพนี้)  N/A

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PRT-PRE-4-118ZB ประเมินผลและวางแผนการปรับปรุงคุณภาพการผลิต
PRT-PRE-4-119ZB สามารถนำเสนอข้อมูลประสิทธิภาพการผลิต
PRT-PRE-4-120ZB วางแผนและตัดสินใจปรับเปลี่ยนการทำงานให้เหมาะสมกับงาน
PRT-PRE-4-121ZB พัฒนาบุคลากรและส่งเสริมบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ