คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ นำสินค้าเข้าสู่ที่จัดเก็บ จำแนกประเภทของสินค้าที่จะจัดเก็บ และบรรจุสินค้าเพื่อการจ่ายสินค้า โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 1. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยภาษาไทย ภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียน มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ 3. สามารถแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ 4. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 5. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด 2.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 3 สาขาอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WID-3-003ZA ตรวจรับสินค้าจากผู้ส่งมอบ
LOG-WID-3-004ZA นำสินค้าเข้าสู่ที่จัดเก็บ
LOG-WID-3-005ZA จัดเก็บและเรียงสินค้าในคลังสินค้า
LOG-WID-3-007ZA บรรจุสินค้าเพื่อ การจ่ายสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ