คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขางานจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และการกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บและเรียงสินค้าในคลังสินค้า และการหยิบสินค้าออกจากที่เก็บ โดยบุคคลจะต้องมีคุณลักษณะดังนี้

1. สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศหรือภาษาในประเทศอาเซียนในการปฏิบัติงานเบื้องต้น สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น ปรับตัวเข้ากับสังคมและสภาพแวดล้อมได้

2. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้

3. มีทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

4. มีการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 สาขาอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ในการปฏิบัติงานที่กำหนด

2.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 สาขาอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า สามารถเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพในระดับที่สูงขึ้นโดยไม่น้อยกว่า 1 ปี หลังจากได้รับคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2

3.ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพชั้น 2 สาขาอาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ต้องมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
……………N/A………………………………………………………..
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WID-2-005ZA จัดเก็บและเรียงสินค้าในคลังสินค้า
LOG-WID-2-006ZA หยิบสินค้าออกจาก ที่เก็บ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0229-A : มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ยินดีต้อนรับ