คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกสำหรับการขนส่งทางถนน ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกสำหรับการขนส่งทางถนน ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดการเทคโนโลยีในขนส่งสินค้าทางถนน การจัดการพนักงานขับรถบรรทุกในงานขนส่งสินค้าทางถนน การบริหารความเสี่ยงการขนส่งสินค้า โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน

3. มีความรู้การบริหารจัดการระดับต้น มีส่วนร่วมในการวางแผน กระบวนการทำงาน กำกับดูแลควบคุมการปฏิบัติงาน

4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับงาน โดยใช้ทฤษฎีและเทคนิคด้วยตนเอง

5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ

6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

7. เรียนรู้และการประเมินผลการทำงานของตนเองได้

8. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพขับรถบรรทุกอย่างน้อย 2 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 4 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

3. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตั้งแต่ประเภท 2 ขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่ตรงตามประเภทรถที่รับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
    บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และผู้เกี่ยวข้อง สาขาให้บริการรถบรรทุกสำหรับการขนส่งทางถนน ซึ่งมีหน้าที่งานเกี่ยวกับการควบคุมรถบรรทุก เช่น พนักงานขับรถ พนักงานขนส่งสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า ผู้ควบคุมขนส่งสินค้าพนักงานขับรถมืออาชีพ (Professional Driver) ผู้ฝึกสอน และ Senior Driver เป็นต้น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-4-028ZA จัดการเทคโนโลยีในขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-CGFR-657A จัดการพนักงานขับรถบรรทุกในงานขนส่งสินค้าทางถนน
LOG-GIMG-658A บริหารความเสี่ยงการขนส่งสินค้า
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ