คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกสำหรับการขนส่งทางถนน ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่ง อาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุกสำหรับการขนส่งทางถนน ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการวางแผนการซ่อมบำรุงรถบรรทุก การจัดการงานขับรถบรรทุก การปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในขนส่งสินค้าทางถนน โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาไทย หรือภาษาต่างประเทศในการปฏิบัติงาน
3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ
4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
6. เรียนรู้และการพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพขับรถบรรทุกอย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 3 สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติการควบคุมรถบรรทุก จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

3. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีใบอนุญาตขับขี่ตั้งแต่ประเภท 2 ขึ้นไป และมีใบอนุญาตขับขี่ตรงตามประเภทรถที่รับการประเมิน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
   บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และผู้เกี่ยวข้อง สาขาให้บริการรถบรรทุกสำหรับการขนส่งทางถนน ซึ่งมีหน้าที่งานเกี่ยวกับการควบคุมรถบรรทุก เช่น พนักงานขับรถ พนักงานขนส่งสินค้า พนักงานจัดส่งสินค้า ผู้ควบคุมขนส่งสินค้าพนักงานขับรถมืออาชีพ (Professional Driver) ผู้ฝึกสอน และ Senior Driver เป็นต้น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-TRM-3-025ZA วางแผนการซ่อมบำรุงรถบรรทุก
LOG-HPQT-654A จัดการงานขับรถบรรทุก
LOG-RIWW-655A ปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีในขนส่งสินค้าทางถนน
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ