คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าไซโล ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าไซโล ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฎิบัติงานด้านควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ในไซโล เคลื่อนย้ายสินค้าเข้า/ออกไซโล โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน
4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพของผลงาน
6. เรียนรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

   บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมไซโล เช่น เจ้าหน้าที่ประจำคลังสินค้า เจ้าหน้าที่ควบคุมคลังสินค้า เจ้าหน้าที่จัดเก็บเก็บดูแลรักษาสินค้า เจ้าหน้าที่ควบคุมไซโล เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด เจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณหภูมิ เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WII-3-012ZB ควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน
LOG-WII-3-013ZB บำรุงรักษาอุปกรณ์ในไซโล
LOG-WII-3-014ZB เคลื่อนย้ายสินค้าเข้าออกไซโล
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ