คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าอันตราย ระดับ 3


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าอันตราย ระดับ 3
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
   เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยในการทำงาน จัดการเก็บรักษาสินค้าอันตราย จัดการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้พื้นฐานการคำนวณ
2. สามารถสื่อสารด้วยภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
3. มีส่วนร่วมในการประสานงานกลุ่มหมู่คณะ และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนผู้ร่วมงานตัดสินใจแก้ปัญหาหน้างาน
4. สามารถแก้ไขปัญหาพื้นฐานในการปฏิบัติงานที่พบประจำได้ และรายงานผลการปฏิบัติงานได้
5. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานและควบคุมคุณภาพของผลงาน
6. เรียนรู้และพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
7. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
   1. ผู้สมัครต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
   2. ผู้สมัครต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
   บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์และผู้เกี่ยวข้อง ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมคลังสินค้าอันตราย เช่น เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ พนักงานตรวจรับสินค้า พนักงานจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำส่ง พนักงานตรวจสอบสินค้า พนักงานฝ่ายสินค้าและพัสดุ พนักงานตรวจนับสินค้าในคลังสินค้าอันตราย ผู้ควบคุมระบบข้อมูลสินค้าในคลังสินค้าอันตราย เป็นต้น
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WII-3-076ZB ควบคุมความปลอดภัยและสุขอนามัยผู้ปฏิบัติงาน
LOG-WII-3-077ZB จัดการเก็บรักษาสินค้าอันตราย
LOG-WII-3-078ZB จัดการดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์ความปลอดภัย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ