คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้บริหารการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 8


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ อาชีพผู้บริหารการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ระดับ 8
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านสังเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อธุรกิจบริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดนวัตกรรมสำหรับธุรกิจการให้บริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดทิศทางและประเมินศักยภาพการให้บริการจัดการธุรกิจการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ กำหนดกลยุทธ์การให้บริการการจัดการธุรกิจการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างประเทศเกี่ยวกับการให้บริการการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ ให้คำปรึกษาหรือชี้แนะในธุรกิจการกระจายสินค้าระหว่างประเทศกับสมาคม หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจ ให้ความรู้ด้านธุรกิจการกระจายสินค้าระหว่างประเทศกับสมาคม หน่วยงานราชการ สถาบันการศึกษา และองค์กรธุรกิจ โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงกลยุทธ์ และนำไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจ
2. มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงานในระดับสากล
3. สามารถบริหารจัดการเชิงนโยบาย มีผลงานที่โดดเด่น มีวิสัยทัศน์ได้รับการยอมรับในระดับประเทศขึ้นไป
4. ให้คำปรึกษาหรือความคิดเห็นต่อสังคมด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้องในงานอาชีพ
5. มีความรู้ทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในอาชีพ และนำมาใช้อย่างถูกต้อง
6. การสร้างสรรค์องค์ความรู้หรือนวัตกรรมใหม่นำเสนอแนวความคิดเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในบริบทที่ซับซ้อนและไม่สามารถคาดการณ์ได้
7. สามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ในอาชีพ และเผยแพร่ความรู้ในวิชาชีพสู่สาธารณะ
8. มีคุณธรรมและจริยธรรมในการประกอบอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดี

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

    1. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารงานอย่างน้อย 5 ปี และประสบการณ์ในวิชาชีพ รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 10 ปี
    2. ผู้ขอรับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
    3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพระดับ 8 อาชีพผู้บริหารการกระจายสินค้าระหว่างประเทศจะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการจัดการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ เช่น ผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (Managing Director) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (Chief Executive Officer) เป็นต้น

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-FDD-8-053ZB จัดทำนวัตกรรมสำหรับธุรกิจการให้บริการจัดการการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
LOG-FDD-8-054ZB ให้คำปรึกษาหรือความเห็นต่อสังคมเกี่ยวกับธุรกิจการกระจายสินค้าระหว่างประเทศ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0007-A : สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

ยินดีต้อนรับ