คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปลูกอ้อย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปลูกอ้อย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะในการปลูกอ้อย แก้ปัญหาที่พบเป็นประจำได้ เลือกวิธีการปลูกอ้อย ท่อนพันธุ์อ้อย และข้อมูลการทำงานที่เหมาะสมกับการปลูกอ้อย สามารถปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องปลูกและเทคโนโลยี มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน และปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนภายใต้การแนะนำของผู้ชำนาญ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพปลูกอ้อย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ปลูกอ้อย ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้   

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 1 ปี อย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างต่อเนื่อง

2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปลูกอ้อย ระดับ 2 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับ 3 ได้ ต้องสอบผ่านเกณฑ์ประเมินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เชิงเทคนิคสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ปลูกอ้อย ระดับ 3
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ผู้ปลูกอ้อย ผู้ดูแลรักษาอ้อย ผู้เก็บเกี่ยวอ้อย เกษตรกรเพาะปลูกอ้อย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-2-172ZB ใช้รถแทรกเตอร์/เครื่องต้นกำลังเพื่อการเพาะปลูกอ้อย
ARC-AGE-2-177ZB เตรียมการปลูกอ้อย
ARC-AGE-2-178ZB ปลูกอ้อย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0265-A : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยินดีต้อนรับ