คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะในการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย แก้ปัญหาที่พบเป็นประจำได้ เลือกวิธีการเตรียมดิน และข้อมูลการทำงานที่เหมาะสมกับการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย สามารถเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยได้อย่างปลอดภัย และปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนภายใต้การแนะนำของผู้ชำนาญ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ชั้น 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

          - มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

          - สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง
          หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง

2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ชั้น 2 สามารถเลื่อนระดับเป็นชั้น 3 ได้ต้องสอบผ่านเกณฑ์ประเมินการสอบข้อเขียนและการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ชั้น 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ผู้ปลูกอ้อย ผู้ดูแลรักษาอ้อย ผู้เก็บเกี่ยวอ้อย เกษตรกรเพาะปลูกอ้อย

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-2-172ZB ใช้รถแทรกเตอร์/เครื่องต้นกำลังเพื่อการเพาะปลูกอ้อย
ARC-AGE-2-174ZB เตรียมการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย
ARC-AGE-2-175ZB เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0265-A : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยินดีต้อนรับ