หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ ARC-AGE-2-175ZB

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

3. ทบทวนครั้งที่ 1 / -

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)

           สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย

 6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)

           หน่วยนี้เกี่ยวข้องกับการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ประกอบด้วยการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยขั้นที่ 1 โดยการไถพลิกดินหรือตีย่อยดิน จากนั้นจึงเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยขั้นที่ 2 ด้วยการพรวนย่อยดินให้มีขนาดก้อนเล็กลง

           ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยโดยใช้เครื่องเตรียมดิน สามารถเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ขั้นที่ 1 โดยปรับตั้งเครื่องเตรียมดินขณะทำงานปฏิบัติงานเตรียมดินตามขั้นตอนด้วยความปลอดภัย ไถเตรียมดินได้ความลึกสม่ำเสมอและทั่วพื้นที่โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ขั้นที่ 2 โดยปรับตั้งเครื่องเตรียมดินขณะทำงาน และใช้พรวนย่อยปรับหน้าดินให้เหมาะสมกับการปลูกอ้อย บางครั้งอาจเป็นเครื่องมือชนิดเดียวกันทั้งไถและพรวน มีทักษะในการทำงานตามขั้นตอนปฏิบัติที่กำหนดได้อย่างปลอดภัย สามารถแก้ไขปัญหาที่พบเป็นประจำภายใต้คำแนะนำ มีความรับผิดชอบต่องานที่รับมอบหมาย และปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี มีจริยธรรมในการประกอบอาชีพ


7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)

           ผู้ปฏิบัติงานเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ


9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)

           รหัสอาชีพ 6111 : ผู้ปฏิบัติงานด้านการปลูกพืชไร่และพืชผัก (ISCO, 2008)

 


10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะย่อย (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria) รหัส PC
B141 เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ขั้นที่ 1 1.1 ปรับตั้งเครื่องเตรียมดินขั้นที่ 1 ขณะทำงาน B141.01
B141 เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ขั้นที่ 1 1.2 ปฏิบัติงานเตรียมดินตามขั้นตอนด้วยความปลอดภัย B141.02
B141 เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ขั้นที่ 1 1.3 ไถความลึกสม่ำเสมอและทั่วพื้นที่ B141.03
B141 เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ขั้นที่ 1 1.4 เตรียมดินโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม B141.04
B142 เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ขั้นที่ 2 2.1 ปรับตั้งเครื่องเตรียมดินขั้นที่ 2 ขณะทำงาน B142.01
B142 เตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ขั้นที่ 2 2.2 พรวนย่อยปรับหน้าดินให้เหมาะสมกับการปลูกอ้อย B142.02

12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)

           กรณีใช้เครื่องเตรียมดินที่ติดพ่วงกับรถแทรกเตอร์/เครื่องต้นกำลัง ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็นคือ

                      B11 ใช้รถแทรกเตอร์/เครื่องต้นกำลังเพื่อการเพาะปลูกอ้อย


13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

1. การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย

2. การปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

 

(ข) ความต้องการด้านความรู้

ขั้นตอนการเตรียมดินเพื่อปลูกอ้อย

 


14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)

          หลักฐานที่ต้องการจะกำหนดข้อแนะนำเกี่ยวกับการประเมิน และควรที่จะใช้ประกอบร่วมกันกับเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Performance Criteria) และทักษะและความรู้ที่ต้องการ (RequiredSkills and Knowledge)(ก) หลักฐานการปฏิบัติงาน (Performance Evidence)               ผลประเมินจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิค (Technical Interview) หรือการปฏิบัติงานจริงที่สังเกตความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือหลักฐานที่แสดงประสบการณ์การปฏิบัติงานจากหนังสือรับรองการทำงาน ใบผ่านงาน ใบผ่านการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้(ข) หลักฐานความรู้ (Knowledge Evidence)               ผลการสอบจากแบบสอบข้อเขียน หรือหลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร หนังสือรับรองการอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากร การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความที่เชื่อถือได้(ค) คำแนะนำในการประเมิน               เจ้าหน้าที่สอบตรวจประเมินหลักฐาน โดยพิจารณาจากร่องรอยหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหลักฐานด้านปฏิบัติงาน และหลักฐานด้านความรู้ใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน ใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบจะได้รับคะแนนเพิ่มในสมรรถนะนั้น 30%


15. ขอบเขต (Range Statement)

(ก) คำแนะนำ               ไม่มี(ข) คำอธิบายรายละเอียด               1. การเตรียมดินเพาะปลูกอ้อย ขั้นที่ 1 คือการใช้แทรกเตอร์/เครื่องต้นกำลัง ติดพ่วง เครื่องไถ ที่นิยมใช้เป็นไถบุกเบิกผาล 3 ไถเมื่อดินมีความชื้นเหมาะสมให้ได้ระดับความลึก 30-50 เซนติเมตร โดยปรับตั้งเครื่องเตรียมดินขณะไถให้อยู่ในสภาพสมดุล ไถได้แนวตรง ขี้ไถสม่ำเสมอได้ระดับความลึกที่ต้องการ และไถได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่ ไถเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยมีหลายชนิดิเช่น ไถบุกเบิก (disk plow) โดยเฉพาะโรตารี่หรือจอบหมุนนี้อาจใช้ได้ทั้งการไถและพรวน ถ้ามีชั้นดินดานหรือมีการอัดตัวแน่นหรือปลูกอ้อยมานาน ควรมีการระเบิดดินดานโดยใช้ไถดินดาน(subsoiler) หรือ ริปเปอร์ (ripper) ไถให้ลึกไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร เพื่อเพิ่มความสามารถในการเก็บน้ำของดินและรากสามารถเจริญหยั่งลึกไปหาน้ำได้ ถ้าปลูกอ้อยปลายฝนบางครั้งอาจใช้ เครื่องมือชนิดที่ทำงานเสร็จภายในครั้งเดียวคือสามารถเตรียมดินได้ละเอียดตั้งแต่ไถดะ ไถแปร พรวน และชักร่องปลูก เพื่อลดการสูญเสียความชื้น ขณะปฏิบัติงานเตรียมดินต้องคำนึงถึงความปลอดภัยและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเสมอ               2. การเตรียมดินเพาะปลูกอ้อยขั้นที่ 2 คือการใช้แทรกเตอร์ติดพ่วงเครื่องพรวนเพื่อเตรียมดินขั้นที่ 2 ย่อยขี้ไถให้มีขนาดก้อนเล็กลง เครื่องพรวนนี้ ได้แก่ ไถผาลพรวนหรือไถผาล 7 (disk tiller) โรตารี่หรือจอบหมุน (rotary cultivator) พรวนจาน (disk harrow) คราดสปริง


16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)

               1. ประเมินจากแบบสอบข้อเขียน               2. ประเมินความสามารถในการทำงานจากการสัมภาษณ์เชิงเทคนิคหรือการปฏิบัติงานจริง               3. หลักฐานจากใบรับรองผลการศึกษา ใบคุณวุฒิ ใบประกาศนียบัตร วุฒิบัตร และหนังสือรับรองประสบการณ์การทำงาน สามารถใช้เป็นหลักฐานการเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพ ส่วนหลักฐานอื่น ๆ ที่ตรงตามสมรรถนะที่สอบ เช่น หนังสือรับรองการทำงาน หนังสือรับรองการฝึกอบรม ที่ออกโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ หรือหลักฐานจากการเป็นวิทยากรบรรยาย การจัดทำรายงานผลการทำงาน การจัดทำคู่มือ การเขียนบทความ ที่เชื่อถือได้ สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งของการประเมิน               4. รายละเอียดเครื่องมือและเกณฑ์การประเมินอยู่ใน คู่มือการประเมินสมรรถนะยินดีต้อนรับ