คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว ระดับ 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเกษตรกรรม สาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว ระดับ 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

          มีสมรรถนะในการดูแลรักษาข้าว แก้ปัญหาที่พบเป็นประจำได้ เลือกใช้วิธีการให้น้ำ ให้ปุ๋ย พ่นยา และข้อมูลการปฏิบัติดูแลรักษาข้าวที่เหมาะสม สามารถดูแลรักษาข้าวโดยใช้เทคโนโลยีและเครื่องดูแลรักษาข้าว มีทักษะเรื่องความปลอดภัยในการปฏิบัติงานทั้งต่อตนเอง ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ปฏิบัติถูกต้องตามขั้นตอนภายใต้การแนะนำของผู้ชำนาญ มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี และมีจริยธรรมในการประกอบอาชีพดูแลรักษาข้าว

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

          1. ผู้ที่เข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพสาขาเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ อาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว ระดับ 2 ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

  • อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
  • สำเร็จการศึกษาขั้นต่ำระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว ไม่น้อยกว่า 1 ปีอย่างต่อเนื่อง

หรือ สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในอาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว ไม่น้อยกว่า 2 ปีอย่างต่อเนื่อง

          2. ผู้มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว ระดับ 2 สามารถเลื่อนระดับเป็นระดับ 3 ได้ ต้องสอบผ่านเกณฑ์ประเมินการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์เชิงเทคนิคสำหรับคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ดูแลรักษาข้าว ระดับ 3

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

          ผู้เตรียมดินเพาะปลูกข้าว ผู้ปลูกข้าว ผู้ดูแลรักษาข้าว ผู้เก็บเกี่ยวข้าว เกษตรกรเพาะปลูกข้าว

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
ARC-AGE-2-149ZB เตรียมเครื่องดูแลรักษาข้าว
ARC-AGE-2-150ZB ดูแลรักษาข้าว
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0265-A : สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ยินดีต้อนรับ