คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ระดับ 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพรักษาความปลอดภัย สาขารักษาความปลอดภัยอาคาร สถานที่และทรัพย์สิน อาชีพผู้บริหารงานรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน ระดับ 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
SEC-BES-5-012ZB ปรับปรุงหลักสูตรการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน
SEC-BES-5-009ZB ศึกษาข้อมูลความต้องการการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สินของผู้ว่าจ้าง
SEC-BES-5-010ZB จัดทำเอกสารการให้บริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่และทรัพย์สิน และนำเสนอต่อผู้ว่าจ้างพิจารณา
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0102-A : บริษัท รักษาความปลอดภัย ซี.โอ.พี. อินเวสติเกชั่น จำกัด
CB-0145-A : บริษัท รักษาความปลอดภัย พลังร่วม จำกัด
CB-0156-A : มูลนิธิ รปภ. ไทย
CB-0150-A : สมาคมผู้ประกอบการรักษาความปลอดภัยแห่งประเทศไทย

ยินดีต้อนรับ