คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

    เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมสถานที่รับสินค้าจากผู้ส่งมอบ จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าให้พร้อมใช้งาน จัดการอำนวยความสะดวกในการรับส่งสินค้า ควบคุมจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า กำกับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลัง ตรวจสอบสินค้าก่อนการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า จัดทำรายงานการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในคลังสินค้า โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้

  1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น

  2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยด้วยภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน

  3. มีความรู้ในการจัดการระดับต้น และสามารถกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง

  4. สามารถแก้ไขปัญหาในขอบเขตที่รับผิดชอบโดยการประยุกต์ใช้หลักการ และเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

  5. มีความรู้ทางกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ

  6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน

  7. เรียนรู้ พัฒนา และประเมินผลการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง

  8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ

  9. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ

  10. มีสำนึกถึงความเป็นเจ้าของ ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้รับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด

2. ผู้รับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน

3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ชั้น 4 จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

    ผู้ประสงค์ขอต่ออายุหนังสือรับรองมาตรฐานอาชีพต้องแจ้งความประสงค์ต่อองค์กรรับรองขอต่ออายุหนังสือรับรองภายใน 90 วัน โดยแสดงหลักฐานการทำงานในอาชีพ 3 ปีอย่างต่อเนื่อง โดยหากไม่แสดงหลักฐานการในการทำงานในอาชีพ เจ้าหน้าที่สอบอาจพิจารณาให้ดำเนินการประเมินในสมรรถนะที่ไม่มีหลักฐานแสดงในเชิงประจักษ์

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-WII-4-037ZA ควบคุมการเตรียมการรับสินค้า
LOG-WII-4-040ZA ควบคุม ดูแลการจัดเก็บ และเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า
LOG-WII-4-045ZA จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า
LOG-WII-4-046ZA ควบคุมการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
CB-0169-A : บริษัท วี-เว็ลธ์ จำกัด โดย สถาบันวิชาการวี-เซิร์ฟ
CB-0072-A : สมาคมธุรกิจคลังสินค้า ไซโล และห้องเย็น

ยินดีต้อนรับ