คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ระดับ 4


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์ สาขาจัดการคลังสินค้า สินค้าคงคลัง และกระจายสินค้า อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้า ระดับ 4
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)

เป็นผู้ที่มีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการจัดเตรียมสถานที่รับสินค้าจากผู้ส่งมอบ จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเคลื่อนย้ายสินค้าให้พร้อมใช้งาน จัดการอำนวยความสะดวกในการรับส่งสินค้า ควบคุมจัดเรียงสินค้าในคลังสินค้า กำกับดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้าภายในคลัง ตรวจสอบสินค้าก่อนการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า ตรวจสอบเอกสารการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า จัดทำรายงานการจ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สอนงานผู้ใต้บังคับบัญชา ควบคุมคุณภาพในหน่วยงาน และใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในคลังสินค้า โดยเป็นบุคคลที่มีคุณลักษณะของผลการเรียนรู้ ดังนี้
1. มีความรู้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
2. มีทักษะการสื่อสาร ประสานงานด้วยด้วยภาษาที่ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างชัดเจน
3. มีความรู้ในการจัดการระดับต้น และสามารถกำกับดูแลควบคุมกระบวนการทำงาน และปรับปรุงคุณภาพงานอย่างต่อเนื่อง
4. สามารถแก้ไขปัญหาในขอบเขตที่รับผิดชอบโดยการประยุกต์ใช้หลักการ และเครื่องมือในการแก้ปัญหาที่เหมาะสม
5. มีความรู้ทางกฎระเบียบ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องในงานที่รับผิดชอบ
6. สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงาน
7. เรียนรู้ พัฒนา และประเมินผลการทำงานของตนเองอย่างต่อเนื่อง
8. มีความรับผิดชอบให้ความสำคัญต่องานในหน้าที่ส่งมอบงานตรงเวลาและปฏิบัติตนตามกฎระเบียบ
9. มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ในการประกอบอาชีพ
10. มีสำนึกถึงความเป็นเจ้าของ ใช้ทรัพยากรในการทำงานอย่างคุ้มค่า ประหยัด และให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 

การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)

1. ผู้รับการประเมินต้องมีประสบการณ์ทำงานด้านวิชาชีพ อย่างน้อย 1 ปี โดยมีเอกสารรับรองจากสถานประกอบการหรือหน่วยงานต้นสังกัด
2. ผู้รับการประเมินต้องมีหลักฐานการปฏิบัติงานประกอบการพิจารณาเป็นผู้เข้ารับการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ จะต้องมีใบรับรองผลงาน เช่น ใบรับรองจากสถานศึกษา หรือใบรับรองการผ่านงาน เช่น ใบรับรองจากสถานประกอบการ หรือแฟ้มสะสมผลงาน หรือผลงานที่มีหลักฐานยืนยัน เช่น ใบผ่านการอบรม ใบประกาศเกียรติคุณ โดยพิจารณาตามหลักฐานที่ต้องการ หรือหลักฐานการปฏิบัติงาน
3. ผู้ที่มีคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพผู้ควบคุมคลังสินค้าระดับ 4 จะต้องมีคุณวุฒิวิชาชีพไม่ต่ำกว่าสมรรถนะและเกณฑ์ที่กำหนด
 

กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)

บุคคลในกลุ่มอาชีพโลจิสติกส์ ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานในคลังสินค้า เช่น หัวหน้างานปฏิบัติการคลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังสินค้า เจ้าหน้าที่คลังพัสดุ  เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินค้าและพัสดุ เจ้าหน้าที่ตรวจรับสินค้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินค้า เป็นต้น    

หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
LOG-EOOI-773A ควบคุมการเตรียมการรับสินค้า
LOG-OVMV-776A ควบคุม ดูแลการจัดเก็บ และเคลื่อนย้ายสินค้าในคลังสินค้า
LOG-PLYO-781A จ่ายสินค้าออกจากคลังสินค้า
LOG-LHYU-782A ควบคุมการปฏิบัติงานภายในคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ
องค์กรรับรอง ที่สามารถเข้ารับการประเมินสมรรถนะบุคคล
ไม่มี

ยินดีต้อนรับ