คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP7) ชั้น 7


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP7) ชั้น 7
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินที่ผ่านหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรอบรมนักบริหารสาธารณะสุขระดับสูง หลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน และหลักสูตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ นักบริหารกู้ชีพ Medical emergency personnel:MEP 7) ชั้น 7 ต้องเป็นผู้ที่ผ่านหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตรอบรมนักบริหารสาธารณะสุขระดับสูง หลักสูตรแพทย์อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉิน และหลักสูตรผู้จ่ายงานปฏิบัติการฉุกเฉิน และ 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักบริหารกู้ชีพ Medical emergency personnel:MEP 7) ชั้น 7 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 7 หน่วยสมรรถนะ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักบริหารกู้ชีพ Medical emergency personnel:MEP 7) ชั้น 7 สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 6 เดือน ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพนักบริหารกู้ชีพ Medical emergency personnel:MEP 7) ชั้น 7
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-7-024ZA จัดการข้อมูลและฐานข้อมูล
PUM-DPM-7-020ZA นำหลักการและมาตรฐานปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน
PUM-DPM-7-022ZA บริหารจัดการเฉพาะทางการกู้ชีพ
PUM-DPM-7-023ZA อํานวยการการกู้ชีพ
PUM-DPM-7-017ZA พัฒนาศักยภาพในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
PUM-DPM-7-018ZA ใช้ความคิดเชิงยุทธศาสตร์ในการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์
PUM-DPM-7-019ZA ใช้ทักษะการบริหารของผู้บริหารงานกู้ชีพ

ยินดีต้อนรับ