คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 2) ชั้น 2


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 2) ชั้น 2
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
เป็นผู้ที่มีความรู้ และทักษะปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือได้ผ่านหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้น (Basic life support : BLS) ร่วมกับการใช้เครื่องฟื้นคืนคลื่นหัวใจด้วยไฟฟ้า แบบอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator : AED) การสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การประเมินสภาพผู้ป่วย ปฏิบัติการฉุกเฉิน การใช้ยาเบื้องต้น การรักษาระบบทางเดินหายใจ การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
1. ผู้ที่เข้าสู่การประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 2) ชั้น 2 ต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านหลักสูตรที่ประกอบด้วยวิชาความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน การปฐมพยาบาลเบื้องต้น การสื่อสารในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน การประเมินสถานการณ์ การประเมินสภาพผู้ป่วย ปฏิบัติการฉุกเฉิน การใช้ยาเบื้องต้น การรักษาระบบทางเดินหายใจ การยกเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ 2. ผู้ที่ผ่านการประเมินเข้าสู่คุณวุฒิวิชาชีพอาชีพอาชีพ นักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 2) ชั้น 2 จะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้จำนวน 2 หน่วยสมรรถนะ 3. ผู้ที่ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพ นักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 2) ชั้น 2สามารถเข้ารับการประเมินในระดับที่สูงขึ้นไม่น้อยกว่า 4 เดือน ภายหลังผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ นักกู้ชีพ (Medical emergency personnel:MEP 2) ชั้น 2 หรือ 4. เป็นผู้ได้รับใบประกาศนียบัตรอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ให้ถือว่าผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพอาชีพ นักกู้ชีพ(Medical emergency personnel:MEP 2) ชั้น 2
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
N/A
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
PUM-DPM-2-002ZA ปฎิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
PUM-DPM-2-001ZA ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน

ยินดีต้อนรับ