Gap Analysis

Gap Analysis

สาขาวิชาชีพธุรกิจสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะ สาขาการบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพ อาชีพนักกู้ชีพ (Medical emergency personnel: MEP 2) ชั้น 2


ตอบคำถามออนไลน์

ลำดับ คำถามออนไลน์ ระดับความสามารถ
ไม่ได้ น้อย ปานกลาง มาก
ปฎิบัติตามความรู้พื้นฐานการแพทย์ฉุกเฉิน
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ปฎิบัติการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับประชาชน
11
12
13

ยินดีต้อนรับ