คุณวุฒิวิชาชีพ

คุณวุฒิวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้น 5


รายละเอียด

คุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ อาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้น 5
คุณลักษณะของผลการเรียนรู้ (Characteristics of Outcomes)
มีความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพสำหรับนวัตกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และ มีทักษะในการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ให้มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีขึ้น ปรับปรุงพันธุ์สัตว์และพันธุ์พืชที่มีอยู่เดิมให้มีลักษณะที่ดีขึ้น รวมถึงมีความรู้ในการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชสำหรับการวิจัยด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร สามารถวางแผนระบบการป้องกันโรคและศัตรูพืชซึ่งก่อให้เกิดปัญหาด้านการพัฒนาเกษตรกรรม และมีความสามารถในการพัฒนาเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อใช้ในการตรวจสอบหรือวินิจฉัยโรคพืชและประเมินโครงการที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรได้ การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 4. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 หรือ 5. มีผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 6. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี
การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways)
การเข้าสู่ระดับชั้นคุณวุฒิวิชาชีพ ผู้ที่จะเข้าสู่ระดับคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้น 5 จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และ 2. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี และ 3. ได้รับใบอนุญาตในการประกอบอาชีพในสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องจากสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ 4. ผ่านการประเมินคุณวุฒิวิชาชีพนักเทคโนโลยีชีวภาพ ชั้น 4 หรือ 5. มีผลงานด้านเทคโนโลยีชีวภาพซึ่งเป็นที่ยอมรับในสังคมและผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือ 6. มีประสบการณ์ทำงานในสายอาชีพอย่างน้อย 3 ปี การเลื่อนระดับคุณวุฒิวิชาชีพ (Qualification Pathways) 1. ผ่านการประเมินสมรรถนะของนักเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ชั้น 5 ตามเกณฑ์ที่กำหนด
กลุ่มบุคคลในอาชีพ (Target Group)
หน่วยสมรรถนะ (หน่วยสมรรถนะทั้งหมดของคุณวุฒิวิชาชีพนี้)
BIT-ZZZ-5-026ZA ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว
BIT-ZZZ-5-027ZA ปรับปรุงพันธุ์สัตว์
BIT-ZZZ-5-028ZA ปรับปรุงพันธุ์พืช
BIT-ZZZ-5-029ZA บริหารจัดการเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช
BIT-ZZZ-5-030ZA วางแผนระบบการป้องกันโรคและศัตรูพืช
BIT-ZZZ-5-031ZA พัฒนาวิธีการเทคโนโลยีชีวภาพในการตรวจสอบโรคพืช

เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ยินดีต้อนรับ