หน่วยสมรรถนะ

หน่วยสมรรถนะ

ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว

สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีชีวภาพ


รายละเอียดหน่วยสมรรถนะ


1. รหัสหน่วยสมรรถนะ BIT-ZZZ-5-026ZA

2. ชื่อหน่วยสมรรถนะ N/A

3. ทบทวนครั้งที่ N/A / N/A

4. สร้างใหม่ ปรับปรุง

5. สำหรับชื่ออาชีพและรหัสอาชีพ (Occupational Classification)
N/A

6. คำอธิบายหน่วยสมรรถนะ (Description of Unit of Competency)
N/A

7. สำหรับระดับคุณวุฒิ
1 2 3 4 5 6 7 8

8. กลุ่มอาชีพ (Sector)
N/A

9. ชื่ออาชีพและรหัสอาชีพอื่นที่หน่วยสมรรถนะนี้สามารถใช้ได้ (ถ้ามี)
N/A

10. ข้อกำหนดหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (Licensing or Regulation Related) (ถ้ามี)
N/A

11. สมรรถนะย่อยและเกณฑ์การปฏิบัติงาน (Elements and Performance Criteria)
หน่วยสมรรถนะ (EOC) เกณฑ์ในการปฏิบัติงาน (Performance Criteria)
20201.01 วิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์

1. วิเคราะห์คุณภาพของอาหารสัตว์ด้านกายภาพ เคมี พิษวิทยา ชีวเคมี และจุลชีววิทยา

2. รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพอาหารสัตว์ได้ครบถ้วนทุกด้าน

20201.02 ดำเนินการปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์

1. ปรับปรุงคุณภาพอาหารสัตว์ในด้านต่างๆเช่น ด้านกายภาพ เคมี พิษวิทยาชีวเคมี และจุลชีววิทยา

2. ประเมินคุณภาพอาหารสัตว์ที่ทำการปรับปรุงคุณภาพ


12. ความรู้และทักษะก่อนหน้าที่จำเป็น (Pre-requisite Skill & Knowledge)
N/A

13. ทักษะและความรู้ที่ต้องการ (Required Skills and Knowledge)

(ก) ความต้องการด้านทักษะ

N/A

(ข) ความต้องการด้านความรู้

N/A

14. หลักฐานที่ต้องการ (Evidence Guide)
N/A

15. ขอบเขต (Range Statement)
N/A

16. หน่วยสมรรถนะร่วม (ถ้ามี)
N/A

17. อุตสาหกรรมร่วม/กลุ่มอาชีพร่วม (ถ้ามี)
N/A

18. รายละเอียดกระบวนการและวิธีการประเมิน (Assessment Description and Procedure)
N/A

ยินดีต้อนรับ